Ułatwienia dostępu

Bierzmowanie

„Duch święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26)

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK, 1285)

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ciągu dwóch lat. Młodzież uczestniczy w spotkaniach, odbywa 9 pierwszych piątków miesiąca (spowiedź i komunia święta w pierwszy piątek miesiąca), pogłębia swoje życie sakramentalne przez uczestnictwo w nabożeństwach.

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:
• metryka chrztu św.
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji

Świadek bierzmowania
Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
Świadkiem może osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.